¿Qué gastos puedo deducir en el impuesto de sociedades?

Quines despeses puc deduir en l’impost de societats?

L’Impost de societats (IS) grava les rendes obtingudes per les societats i entitats jurídiques que tenen domicili fiscal a Espanya. Tota empresa o societat comercial, d’acord amb la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats, ha d’incloure en la declaració les operacions amb cobrament a terminis i els ingressos per dividends percebuts d’altres entitats.

La legislació contempla, a més, les despeses deduïbles derivades de l’activitat econòmica de cada empresa, la qual cosa permet minorar la seva càrrega fiscal. Les despeses deduïbles han d’estar prevists en la normativa comptable i vinculats a l’activitat econòmica de la societat mercantil. A més, no han d’estar exclosos en forma expressa per una norma fiscal.

Aquestes despeses han de justificar-se a través de comprovants com a factures, factures simplificades o rebuts, sempre que continguin totes les dades fiscals. A més, aquestes despeses han d’estar registrats en la comptabilitat de l’empresa. L’Agència Tributària estableix amb caràcter orientatiu diversos despeses que poden ser deduïbles, entre ells:

 • Incentius a la inversió.
 • Sous i salaris.
 • Seguretat Social a càrrec de l’empresa.
 • Formació professional.
 • Creació d’ocupació i per a treballadors amb discapacitat.
 • Assegurances de malaltia.
 • Altres despeses del personal.
 • Despeses financeres.
 • Consums d’explotació.
 • Arrendaments.
 • Serveis de professionals independents.
 • Reparacions i conservació.
 • Tributs fiscalment deduïbles.
 • Amortitzacions.
 • Provisions.
 • Incentius al patrocini: acords i convenis de col·laboració per a promocionar activitats d’interès general.
 • Activitats de mecenatge a activitats d’interès general.
 • Activitats de conservació i millora del medi ambient.
 • Inversió en edició de llibres, produccions cinematogràfiques i Béns d’Interès Cultural.