Pot un autònom cobrar baixa laboral?

Aquesta pregunta la fan generalment els autònoms, la resposta és que en pagar les seves cotitzacions a la Seguretat Social, com els treballadors del règim general, tenen drets a les mateixes cobertures i prestacions per incapacitat temporal, per descomptat, han de tenir cobertes les contingències corresponents.

La cotització bàsica i obligatòria per als autònoms inclou només la quota de la Seguretat Social per contingències comunes. No obstant això, de manera voluntària es pot cotitzar per a obtenir la cobertura per contingències professionals d’accidents de treball i malalties professionals, a excepció d’Autònoms econòmicament dependents (TRADE) que estan obligats a pagar la quota de contingències professionals i accidents.

La baixa temporal d’autònom o La incapacitat temporal (IT) de l’autònom, implica el dret a percebre una prestació econòmica determinada pel període en què estigui incapacitat per a treballar a causa de malaltia comuna, malaltia professional o per un accident de treball.

Per a sol·licitar la baixa l’autònom ha de notificar a la seguretat social, seguint els paràmetres establerts, que pateix una malaltia comuna, una malaltia professional o ha sofert un accident laboral o comú. El període d’incapacitat iniciarà:

 • En cas de malaltia (comuna o professional) l’endemà a sol·licitar la baixa.
 • En cas d’accident (comú o laboral) des del quart dia de la baixa.

Per a percebre la prestació l’autònom ha de complir els següents requisits:

 • Malaltia comuna o accident no laboral:
  • Haver cotitzat 180 dies en els últims 5 anys (com a mínim) i no tenir quotes pendents de pagament.
  • Comptar amb una baixa mèdica per alteració de la salut que li impedeixi realitzar el seu exercici professional.
  • Notificar a la Seguretat Social sobre la baixa, així com la situació en què queda l’activitat o negoci.
  • Durant el període de baixa és necessari continuar cotitzant com a autònom.
  • En cas que la baixa persisteixi i li sigui requerit l’autònom ha de presentar cada sis mesos un comunicat de confirmació de la baixa, en cas de ser requerida i no es presenta es perdrà la prestació.
 • Malaltia professional o accident laboral
  • Haver cotitzat 30 dies (com a mínim) i no tenir quotes pendents de pagament.
  • Comptar amb baixa mèdica per accident laboral o per malaltia professional, d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 1995/1978, del 12 de maig.
  • Notificar a la Seguretat Social sobre la baixa, així com la situació en què queda l’activitat o negoci.
  • Durant el període de baixa és necessari continuar cotitzant com a autònom i abonant la quota d’accidents.
  • En cas que la baixa persisteixi i li sigui requerit l’autònom ha de presentar cada sis mesos un comunicat de confirmació de la baixa, en cas de ser requerida i no es presenta es perdrà la prestació.