Quants diners costa constituir una societat?

Quants diners costa constituir una societat?

Les despeses de constitució d’una societat, així com els d’ampliació de capital s’imputaran al patrimoni net de la societat, sense ser inclosos en el compte de Pèrdues i guanys, d’acord amb el que estableix l’apartat 7 de la introducció del Pla General de Comptabilitat (PGC) de 2007.

Aquestes despeses han de reflectir-se en l’estat de canvis del patrimoni net total, ja que formen part de les variacions del patrimoni net de l’exercici com a menors reserves, d’acord amb la Norma de Registre i Valoració 9a del PGC les despeses derivades inclouen les despeses d’emissió d’aquests instruments, com ara:

  • Impressió de memòries, butlletins i títols.
  • Honoraris de lletrats notaris i registradors.
  • Publicitat.
  • Comissions.
  • Altres despeses de col·locació.

Les despeses esmentades es poden deduir de l’impost de societats (IS) en l’exercici en què es produeixin. No obstant això, com no s’incorporen com a despeses en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici, s’ha d’efectuar un ajust negatiu a la base imposable de l’impost per la totalitat de les despeses de constitució.

S’ha de considerar que en la base imposable de la declaració de l’impost de societats s’incorpora l’import net de la quantia de les despeses derivades de la constitució de la societat.

També són deduïbles les quotes d’IVA suportades en la constitució d’una societat, s’inclou:

  • Les factures de notaria.
  • El registre Mercantil.
  • La gestoria i l’assessorament legal durant el període de constitució.

Les factures que suporten aquestes despeses, han d’estar emeses a nom de la societat que es constitueix, han d’incloure a més el seu Número d’Informació Fiscal (NIF).