Com crear una Societat Limitada?

Quan es parla d’una societat limitada es fa referència a una societat mercantil en el qual el capital es divideix entre diverses persones. Per a crear una societat limitada és fonamental seguir una sèrie de passos, aquests són:

1.-Decisions prèvies

En aquest punt els participants de la societat hauran de determinar el percentatge de participació, així com la forma jurídica de la societat, és a dir, si serà civil o mercantil, entre altres aspectes.

2.-Sol·licitud del nom de la societat

En aquest punt es verificarà que el nom que s’hagi seleccionat per a la SL no estigui sent usat per alguna altra.

3.-Obertura del compte en el banc

Per a això s’ha de lliurar el DNI de la persona titular del certificat de reserva de denominació, en companyia de la còpia del certificat que emet el Registre Mercantil.

4.-Dipòsit del capital

Aquest procés va de la mà del pas descrit amb anterioritat, però, si és de preferència dels membres de la Societat Limitada, pot esperar-se fins que la societat estigui constituïda per complet.

5.-Redacció dels estatuts

Aquests estatuts engloben tot el relacionat a estructura, normativa i funcionament intern de la societat, entre una altra sèrie de dades, que hauran de ser aportats en la notaria.

6.-Signatura de l’escriptura de constitució en la notaria

Per a aquest pas cadascun dels socis haurà d’assistir a la notaria per a realitzar la signatura respectiva.

7.-Obtenció del NIF

Això es duu a terme en Hisenda, on s’obtindrà un NIF provisional, per al tràmit s’han de presentar documents com; fotocòpia del DNI del signant i de l’escriptura de la societat.

Després d’aquests processos segueixen passos com; donar d’alta els impostos, declaració de l’IVA, inscriure’s en el Registre mercantil i obtenir el NIF definitiu.