Què és el model 036?

És el model que ha de presentar-se quan autònoms o un altre tipus d’empreses notifiquen l’alta, baixa o modificació de l’activitat econòmica que està duent a terme, entre els quals estan obligats a presentar el model 036 es poden esmentar:

 • Tots els professionals o qualsevol entitat que estigui per començar algun tipus d’activitat econòmica a Espanya.
 • Aquells que abonin rendes que estiguin subjectes a retenció.
 • Els professionals o empresaris que siguin destinataris d’alguns serveis que siguin prestats per professionals o empresaris que no estiguin establerts en el territori d’aplicació de l’IVA, respecte al qual són subjectes passius.
 • Professionals i empresaris que prestin serveis que no estiguin localitzats en el territori d’aplicació de l’IVA quan és el subjecte passiu el destinatari d’aquests serveis.
 • Els no residents que estiguin operant dins del territori, els hereus, comuners o socis d’entitats que tinguin obligacions tributàries i persones físiques, professionals o empresaris que no comptin amb NIF.

Com s’omple el model 036?

El model el constitueixen 8 pàgines que hauran d’omplir-se de la següent manera:

 • En la pàgina 1 han de col·locar-se totes les dades personals i la raó de presentació, és a dir, alta, baixa o modificació.
 • La segona fulla dependrà si s’és una persona física (pàgina 2A) o jurídica (pàgina 2B), en el cas de la pàgina 2C és per a establiments permanents.
 • En la tercera pàgina es col·loquen els representants si n’hi ha.
 • Seguit d’això, s’ha d’especificar l’activitat que es duu a terme.
 • En la pàgina 5 es presenta l’Impost del Valor Afegit, és a dir, s’especifiquen les obligacions derivades de l’activitat econòmica.
 • Finalment en la resta de les pàgines, 6 – 7 i 8 es col·locaran l’IRPF, les retencions i ingressos, entre altres dades.