impuesto sucesion modificacion

Modificació en la tributació de l’impost sobre successions

Durant el mes de maig del present any 2020, el Tribunal Suprem va decidir canviar algunes de les seves ordenances respecte als criteris presos en conte per a determinar els impostos relacionats al mobiliari domèstic, els quals són requerits per a dur a terme nombrosos processos i tràmits de l’impost sobre la successió.

Fins al moment, cada persona ha de calcular el percentatge respectiu segons el seu mobiliari domèstic per a poder cancel·lar l’impost sobre successió, anteriorment s’havia de calcular el 3% del valor total dels béns esdevinguts per herència, a menys que les persones consideressin que l’import excedia la seva capacitat i aconseguissin demostrar el valor real d’aquest factor.

No obstant això el mes de maig passat el Tribunal Suprem va decidir fixar aquest factor com un criteri interpretatiu, per la qual cosa el percentatge anteriorment esmentat no ha de ser determinat segons el total dels béns heretats per la persona, sinó que ha de ser calculat segons les herències que comptin amb els paràmetres establerts pel Tribunal Suprem.

Per aquest motiu al moment de determinar l’aixovar domèstic no s’aplica cap percentatge sobre els imports relacionats a diners, títol, actius immobiliaris i fins i tot societats mercantils, així com qualsevol altre bé o propietat que no es consideri d’ús personal o particular, sense que la persones hagi de demostrar-ho.

La nova legislació dictaminada pel Tribunal Suprem els dóna la possibilitat a les persones de sol·licitar la devolució els imports cancel·lats relacionats als paràmetres anteriorment esmentats tenint en compte el càlcul especificat en la legislació vigent.