Conseqüències de la no presentació dels Comptes Anuals

En l’actualitat totes les empreses i negocis situats en el territori nacional espanyol han de presentar comptes anuals als organismes corresponents, ja que en cas contrari estaran subjectes a múltiples sancions.

Cal destacar que les empreses estan en l’obligació de mostrar els seus comptes anuals al Registre Mercantil, per a poder fer pública la situació financera i econòmica d’aquestes institucions, la qual cosa els dóna la possibilitat a les persones d’obtenir informació rellevant respecte a aquests aspectes, aquestes són algunes conseqüències de no facilitar aquesta informació.

Per la seva part la conseqüència més habitual per a les empreses que no presenten comptes al Registre Mercantil és el tancament registral de l’empresa, la qual cosa impedeix la seva inclusió en el registre Mercantil durant el temps estipulat per les autoritats pertinents, per la qual cosa no estarà autoritzada a dur a terme cap mena d’activitat comercial.

Al mateix temps les empreses que no declaren els seus comptes anuals al registre mercantil també poden enfrontar múltiples sancions o multes, les quals poden variar entre els 1200 euros i 300000 euros depenent dels ingressos anuals de la companyia i el tipus d’activitats al qual es dediqui.

És important esmentar que quan una empresa es veu implicada en aquesta mena de desacataments, en general corren el risc d’haver de cessar qualsevol tipus d’activitat, d’altra banda l’òrgan administratiu de l’empresa o negoci ha de fer-se responsable en cas que no es presentin els comptes anuals.