Tramitacions d’escriptures i herències a Girona i Roses

Requerir un servei que ajudi a tramitar herències i escriptures a Girona és molt comú, el més difícil és trobar algú de confiança que ofereixi aquest servei. No obstant això, gràcies a Central de Gestions Canigó els millors experts en aquest tipus de tràmits, pot ser fàcil.

Central de Gestions Canigó té un personal qualificat per realitzar els procediments requerits en tràmit d’escriptures, així s’evita al màxim caure en estafes en contractar serveis de dubtosa procedència i que no comptin amb les certificacions necessàries.

Igualment quan es tracta de tramitar i dividir herències, Central de Gestions Canigó se’n pot fer càrrec. Un equip fiable d’experts i una empresa que compta amb 60 anys a l’ofici oferint els millors resultats.

Més problemes en tràmits d’escriptures i herències?

Aquest tipus de procediments tenen una dificultat mitjana o alta, principalment per tots els requisits que són necessaris i el temps que implica completar cadascun, per això es torna tediós i és millor contractar un equip professional.

Completar expedients: Aquest és potser un dels factors que més complica aquests tràmits, ja que cada document que cal necessita certificar-se i autenticar-se, per evitar la llarga espera que això implica es pot contractar a Central de Gestions Canigó.

Els limitats terminis de temps: Un altre problema força característic de tramitar escriptures i herències, són els terminis límits, això dificulta el fet de tenir tot un expedient o paperassa a punt per poder realitzar el tràmit.

Central de Gestions Canigó s’encarrega que cadascun d’aquests problemes es converteixi en una cosa senzilla, ja que és una empresa dedicada a això, amb professionals que en poc temps poden completar cada tràmit.

A més, ofereix altres serveis com assessoria laboral, gestió administrativa i gestió fiscal i comptable. A cada servei, la qualitat i el millor tracte estan garantits.

Gestió fiscal a Girona i Roses

Els gestors fiscals ofereixen assessorament en matèria tributària, és a dir, són aquests professionals als quals s’acudeix quan s’han de complir totes les obligacions impositives, aquests presten els seus serveis a persones físiques i jurídiques.

És comú que sorgeixin dubtes sobre les funcions o l’objectiu de la gestió fiscal a Girona i Roses, per això a les properes línies es donaran més detalls d’aquest tema.

Els gestors fiscals i els assessors fiscals tenen les mateixes funcions?

No obstant això, és important tenir en clar que un assessor fiscal ofereix un acompanyament en tot allò concernent a l’àrea comptable, fiscal i laboral, per la seva banda els gestors fiscals abasten una àrea més extensa especialment pel que fa a aspectes administratius de les empreses.

Quina funció té una gestoria fiscal?

Algunes de les funcions específiques de la gestoria fiscal són:

 • Fer la presentació dels impostos davant d’organismes competents, com seria el cas de l’Agència Tributària.
 • Gestionar tot allò necessari per dur a terme la creació o adquisició de noves empreses.
 • Donar d’alta o de baixa ens que siguin autònoms.
 • Representar empreses i autònoms en tot allò relacionat a temes administratius i fiscals en general.
 • Oferir suport a processos de facturació d’empreses.
 • Gestionar aspectes relacionats amb donar d’alta o de baixa els treballadors de les empreses i dur a terme el control dels salaris.

Què cal per ser gestor fiscal?

Tot allò relacionat amb la gestoria fiscal està sotmès a regulacions estrictes, és per això que un gestor fiscal ha de comptar amb preparació en àrees d’administració, dret, direcció d’empreses i més, tot això avalat per les acreditacions respectives. A més, aquests professionals han de ser membres del Col·legi de Gestors.

Pla de jubilació o pensió d’autònom?

Els treballadors autònoms obtenen una pensió mitjana de 794,19 euros mensuals, mentre que la pensió dels que provenen del règim general és de 1.337,71 euros cada mes, és precisament aquesta diferència el que porta molts autònoms a preocupar-se per la forma en que afrontaran les càrregues fiscals, socials i administratives.

La majoria aquests es plantegen la possibilitat d’adquirir un pla de jubilació, perquè l’única manera d’obtenir una pensió més gran al moment de la jubilació és aconseguint cotitzar una base més alta.

Com es fa la cotització d’un autònom?

Aquesta cotització és determinada prenent com a referència la base triada, això vol dir que, si s’aconsegueix augmentar la base de cotització, aleshores la pensió augmentarà, el següent exemple demostra això de millor manera:

-Si la base de cotització és d’uns 960,60 euros, però, es vol assolir una base de 1.500 per aconseguir una millora de la suma a futur, caldrà aplicar el tipus incrementat que va establir el govern aquest 2022, que és del 30, 60%, això vol dir que de 293,94 euros, es passarà a pagar 459 euros a la seguretat social.

Opcions per complementar la pensió pública

Aquest 2022 s’obriran dues opcions noves per completar la pensió pública, aquests són:

 1. Els plans privats, que són una de les formes més tradicionals, han de tenir un límit de 1.500 € de deducció de les bases de l’IRPF.
 2. D’altra banda, hi ha els plans col·lectius de pensions que funcionarà tant per a funcionaris com per a autònoms, el pla de deduccions de les bases de l’IRPF és de 8.500 €.

En qualsevol daquests casos cal tenir en compte la quantitat danys en què es realitzaran les aportacions.

Com crear una Societat Limitada?

Quan es parla d’una societat limitada es fa referència a una societat mercantil en el qual el capital es divideix entre diverses persones. Per a crear una societat limitada és fonamental seguir una sèrie de passos, aquests són:

1.-Decisions prèvies

En aquest punt els participants de la societat hauran de determinar el percentatge de participació, així com la forma jurídica de la societat, és a dir, si serà civil o mercantil, entre altres aspectes.

2.-Sol·licitud del nom de la societat

En aquest punt es verificarà que el nom que s’hagi seleccionat per a la SL no estigui sent usat per alguna altra.

3.-Obertura del compte en el banc

Per a això s’ha de lliurar el DNI de la persona titular del certificat de reserva de denominació, en companyia de la còpia del certificat que emet el Registre Mercantil.

4.-Dipòsit del capital

Aquest procés va de la mà del pas descrit amb anterioritat, però, si és de preferència dels membres de la Societat Limitada, pot esperar-se fins que la societat estigui constituïda per complet.

5.-Redacció dels estatuts

Aquests estatuts engloben tot el relacionat a estructura, normativa i funcionament intern de la societat, entre una altra sèrie de dades, que hauran de ser aportats en la notaria.

6.-Signatura de l’escriptura de constitució en la notaria

Per a aquest pas cadascun dels socis haurà d’assistir a la notaria per a realitzar la signatura respectiva.

7.-Obtenció del NIF

Això es duu a terme en Hisenda, on s’obtindrà un NIF provisional, per al tràmit s’han de presentar documents com; fotocòpia del DNI del signant i de l’escriptura de la societat.

Després d’aquests processos segueixen passos com; donar d’alta els impostos, declaració de l’IVA, inscriure’s en el Registre mercantil i obtenir el NIF definitiu.

Què és un fals autònom

En els últims anys ha proliferat una figura que genera bastant controvèrsia entre els autònoms, les empreses i la Seguretat Social.

La crisi econòmica i financera que vivim des de fa temps, ha provocat que les empreses busquin en el mercat de treball flexibilitat laboral i estalvi de costos socials sense tenir en compte la legalitat d’aquestes operacions.

El fals autònom és aquella figura, sense validesa jurídica per a l’empresa, que aporta flexibilitat laboral i estalvi de costos socials, a costa de l’autònom.

Què és exactament un fals autònom?

La definició d’un fals autònom és la següent:

“treballador per compte propi sotmès a la direcció d’un empresari sota un contracte mercantil, sense independència econòmica i organitzativa que presta els seus serveis en el centre d’activitat de l’empresa de manera indiferència a la resta de treballadors assimilats en règim general”.

Com pots saber si ets un fals autònom?

Per a saber si ets un fals autònom, et pots fer les següents preguntes:

• Estic exercint voluntàriament les meves funcions?
• La meva retribució salarial ve determinada per l’empresa? Sempre guanyo el mateix?
• De qui són els mitjans de producció?
• Tinc llibertat horària?
• Puc contractar treballadors?

En funció del que hagis respost, podràs treure les teves conclusions fàcilment.

Sancions per a l’empresa que contracta fals treballadors autònoms

Tenir falsos autònoms en l’empresa constitueix un frau laboral davant la Inspecció de Treball i suposa una infracció greu en considerar que no s’ha produït l’alta laboral a l’inici de la prestació dels serveis.

Les empreses obliguen els falsos autònoms a cursar l’alta en Hisenda i Seguretat Social havent d’assumir aquests el cost de la seva afiliació, estalviant l’empresa en costos de Seguretat Social i en obligacions de caràcter laboral.

Les quanties de les sancions per contractar falsos autònoms varien en funció de la seva gravetat:

• Sanció de grau mínim: de 3.126€ a 6.250€
• Sanció de grau mitjà: de 6.251€ a 8.000€
• Sanció de grau màxim: de 8.001€ a 10.000€

A més, l’autoritat laboral procedirà a reconèixer al fals autònom la seva afiliació en Règim General dins de l’empresa amb contracte indefinit a jornada completa des de l’inici de la prestació de serveis obligant l’empresa a cotitzar per totes les quotes pendents amb recàrrecs d’entre el 100% i 150%.

A vegades pot resultar pitjor per a l’empresa el pagament de quotes de Règim General pendents de pagar amb el recàrrec, que la pròpia sanció que pugui interposar l’autoritat laboral.

Com puc denunciar la meva situació si soc un fals autònom?

• Denúncia anònima en la bústia contra la lluita del frau laboral en la Seguretat Social
• Denúncia formal davant la Inspecció de Treball
• Denúncia davant els Jutjats socials
• Denúncia davant els Jutjats socials després d’un acomiadament

El fals autònom es troba molt fàcilment en el nostre mercat laboral, per això l’autoritat laboral està realitzant intenses campanyes d’inspecció.

Quants diners costa constituir una societat?

Les despeses de constitució d’una societat, així com els d’ampliació de capital s’imputaran al patrimoni net de la societat, sense ser inclosos en el compte de Pèrdues i guanys, d’acord amb el que estableix l’apartat 7 de la introducció del Pla General de Comptabilitat (PGC) de 2007.

Aquestes despeses han de reflectir-se en l’estat de canvis del patrimoni net total, ja que formen part de les variacions del patrimoni net de l’exercici com a menors reserves, d’acord amb la Norma de Registre i Valoració 9a del PGC les despeses derivades inclouen les despeses d’emissió d’aquests instruments, com ara:

 • Impressió de memòries, butlletins i títols.
 • Honoraris de lletrats notaris i registradors.
 • Publicitat.
 • Comissions.
 • Altres despeses de col·locació.

Les despeses esmentades es poden deduir de l’impost de societats (IS) en l’exercici en què es produeixin. No obstant això, com no s’incorporen com a despeses en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici, s’ha d’efectuar un ajust negatiu a la base imposable de l’impost per la totalitat de les despeses de constitució.

S’ha de considerar que en la base imposable de la declaració de l’impost de societats s’incorpora l’import net de la quantia de les despeses derivades de la constitució de la societat.

També són deduïbles les quotes d’IVA suportades en la constitució d’una societat, s’inclou:

 • Les factures de notaria.
 • El registre Mercantil.
 • La gestoria i l’assessorament legal durant el període de constitució.

Les factures que suporten aquestes despeses, han d’estar emeses a nom de la societat que es constitueix, han d’incloure a més el seu Número d’Informació Fiscal (NIF).

Pròrrogues i ampliació d’ajudes d’autònoms

La prestació i cotitzacions tenen durada màxima de quatre mesos, dret fins a 30-09-2021 i amb pagament de cotitzacions que cobreix un 70% o 50% corresponent. La renúncia de prestació fa efecte al mes següent.

L’article 6, inclou ajudes d’un 70% mitjançant suspensió a partir de l’1 de juny i amb anterioritat, d’alta 30 dies previs a la resolució. No inclou una altra activitat, ni rendiments de societat per tancament societari, ni altres amb ajudes per paralització de flota. Tampoc al treball per compte d’altri, excepte als qui tinguin ingressos menors a 1,25 vegades SMI.

L’article 7, inclou prestacions per compte propi, afiliats menors a edat de jubilació, en alta en el RETA o RETM, amb pagament de cotitzacions, un o més treballadors i sense cessament períodes d’activitat, poden sol·licitar un 70% fins i tot, si s’han cobrat per compte d’altri fins al 31 de maig, o no.

L’article 8 cobreix prestacions d’un 50% amb activitat al 31 de maig, acreditant ingressos del segon i tercer trimestre de 2021, inferiors al primer trimestre de 2020. Continua abonant quotes, però la Mútua abona la cotització per contingència.

Els qui van treballar per menys 4 i màxim 7 mesos del 2018 i 2019, amb règim especial d’autònoms o treballadors de la Mar, amb ingressos nets sobre els 6.650 euros durant segon i tercer trimestre de 2021, sense alta o assimilada per compte d’altri per més de 60 dies en el segon i tercer trimestre d’enguany i vigents en quotes de SS, estan exonerats de cotitzar.

Llei de botigues online per al 2021

Els organismes d’hisenda dels països membres de la Unió Europea (UE) han vingut desenvolupant la nova Llei IVA Botigues en línia 2021 eCommerce UE (Vendes a Consumidors Finals), la qual està basada en les directives 2017/2455 i 2019/1995 i està programada per a entrar en vigència a partir d’1 de juliol de 2021 afectant directament les vendes a particulars i consumidors finals.

Els canvis tenen per finalitat que els països destinataris del consum final de les mercaderies puguin recaptar l’IVA, entre els principals canvis trobem:

 • S’inclou el concepte de Vendes a Distància Intracomunitària de Béns (VaDIB) en l’article 8.3 de la Llei IVA, que indica que es tributarà amb l’IVA del país del destinatari Consumidor Final de la mercaderia. Es podrà vendre amb l’IVA espanyol de manera opcional els primers 10.000 euros/any, després d’aquesta suma s’ha d’aplicar l’IVA del país destinatari.
 • L’IVA recaptat per vendes en altres països de la UE es reportaran a través del model tributari trimestral en l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) per mitjà d’un sistema de Finestreta Única One Stop Shop (OSS). Les sumes recaptades per concepte d’IVA de tercers països de la UE seran transferits als organismes d’Hisenda de cada país.
 • S’estableix un llindar únic i general de vendes totals per a tots els països membres de la UE, la suma de la qual és de 10.000 euros. Aquesta mesura elimina els llindars de venda a distància entre els països membres de la UE.

Pot un autònom retirar-se i continuar sent titular del seu negoci?

Una pregunta freqüent és si és possible la compatibilitat de funcions a la titularitat d’un negoci amb els ingressos per pensió de jubilació del RETA, és una interrogant que respon l’article 93.2 de l’Ordre de 24 de setembre de 1970, en la qual s’expressa que el gaudiment de pensió de vellesa és compatible amb el manteniment i acompliment de titularitat d’un negoci.

És una norma que ha tingut reformes però no modifiquen el dictat en l’article esmentat, per la qual cosa està en plena vigència que els treballadors per compte propi o Autònoms que gaudeixen de pensió de jubilació poden mantenir la titularitat del negoci.

La compatibilitat de les funcions inherents a la titularitat del negoci, es considera com el dret de gaudir pensió de jubilació amb activitats i funcions realitzades per un tercer per apoderament i que no es poden exigir al titular del negoci, ja que no constitueix un treball autèntic davant la Direcció General de la Seguretat Social i en el RETA.

La seguretat social considera a la titularitat del negoci o empresa, no implica que l’empresari desenvolupi una activitat de manera directa, sinó que només pot tenir relacions jurídiques amb tercers en el seu nom, que generin drets i obligacions relacionades amb els avanços i riscos del negoci.

L’atorgament de poders de part de l’Autònom jubilat genera un comandament perquè el gerent o representant mercantil que designi pugui administrar, dirigir, contractar i més i aquest només li dóna instruccions directes relacionades amb l’empresa.

Com obtenir un certificat digital d’empresa

Les sol·licituds del certificat digital de l’empresa, es van incrementar en la temporada d’Estat d’Alarma pel Covid-19, és més segur fer ús de les seus administratives electròniques, s’estalvia temps i diners i és recomanable descarregar còpia de seguretat d’aquest document.

La certificació de representant d’Administrador únic o solidari atorgat a les societats anònimes o limitades i administradors solidaris, que no són mancomunats, es realitza en la pàgina web de CERES quan es disposa de certificat de l’Administrador, DNI electrònic vàlid i comptes amb lector de DNIe amb clau d’accés. També, pot fer-se en Oficines de Registre.

El Certificat de representant per a persona jurídica de Societats Anònimes i limitades, col·lectives, comanditàries, cooperatives, associacions, societats civils, organismes públics, congregacions i institucions religioses, entitats estrangeres jurídiques, ajuntaments o diputacions i societats agràries, es realitza en la pàgina web de FNMT.

Es requereix de NIF, correu electrònic i clau i després, acreditar-se en l’Agència Estatal d’Administració Tributària o la Comissió Nacional del Mercat de Valors per a descarregar el certificat.

El certificat digital per a entitats sense personalitat jurídica s’atorga a comunitats de béns, herències i titularitat compartida i altres associacions i entitats no residents amb establiment permanent a Espanya, unió temporal empresarial, òrgans centrals d’administració i autonòmics, juntes veïnals i altres com, fons de capital.

Se sol·licita en la pàgina web de la FNMT amb NIF, correu electrònic, confirmació i clau. En rebre el codi s’acudeix a l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a acreditar la identitat i descarregar el certificat.