Què és un fals autònom

En els últims anys ha proliferat una figura que genera bastant controvèrsia entre els autònoms, les empreses i la Seguretat Social.

La crisi econòmica i financera que vivim des de fa temps, ha provocat que les empreses busquin en el mercat de treball flexibilitat laboral i estalvi de costos socials sense tenir en compte la legalitat d’aquestes operacions.

El fals autònom és aquella figura, sense validesa jurídica per a l’empresa, que aporta flexibilitat laboral i estalvi de costos socials, a costa de l’autònom.

Què és exactament un fals autònom?

La definició d’un fals autònom és la següent:

“treballador per compte propi sotmès a la direcció d’un empresari sota un contracte mercantil, sense independència econòmica i organitzativa que presta els seus serveis en el centre d’activitat de l’empresa de manera indiferència a la resta de treballadors assimilats en règim general”.

Com pots saber si ets un fals autònom?

Per a saber si ets un fals autònom, et pots fer les següents preguntes:

• Estic exercint voluntàriament les meves funcions?
• La meva retribució salarial ve determinada per l’empresa? Sempre guanyo el mateix?
• De qui són els mitjans de producció?
• Tinc llibertat horària?
• Puc contractar treballadors?

En funció del que hagis respost, podràs treure les teves conclusions fàcilment.

Sancions per a l’empresa que contracta fals treballadors autònoms

Tenir falsos autònoms en l’empresa constitueix un frau laboral davant la Inspecció de Treball i suposa una infracció greu en considerar que no s’ha produït l’alta laboral a l’inici de la prestació dels serveis.

Les empreses obliguen els falsos autònoms a cursar l’alta en Hisenda i Seguretat Social havent d’assumir aquests el cost de la seva afiliació, estalviant l’empresa en costos de Seguretat Social i en obligacions de caràcter laboral.

Les quanties de les sancions per contractar falsos autònoms varien en funció de la seva gravetat:

• Sanció de grau mínim: de 3.126€ a 6.250€
• Sanció de grau mitjà: de 6.251€ a 8.000€
• Sanció de grau màxim: de 8.001€ a 10.000€

A més, l’autoritat laboral procedirà a reconèixer al fals autònom la seva afiliació en Règim General dins de l’empresa amb contracte indefinit a jornada completa des de l’inici de la prestació de serveis obligant l’empresa a cotitzar per totes les quotes pendents amb recàrrecs d’entre el 100% i 150%.

A vegades pot resultar pitjor per a l’empresa el pagament de quotes de Règim General pendents de pagar amb el recàrrec, que la pròpia sanció que pugui interposar l’autoritat laboral.

Com puc denunciar la meva situació si soc un fals autònom?

• Denúncia anònima en la bústia contra la lluita del frau laboral en la Seguretat Social
• Denúncia formal davant la Inspecció de Treball
• Denúncia davant els Jutjats socials
• Denúncia davant els Jutjats socials després d’un acomiadament

El fals autònom es troba molt fàcilment en el nostre mercat laboral, per això l’autoritat laboral està realitzant intenses campanyes d’inspecció.

Quants diners costa constituir una societat?

Les despeses de constitució d’una societat, així com els d’ampliació de capital s’imputaran al patrimoni net de la societat, sense ser inclosos en el compte de Pèrdues i guanys, d’acord amb el que estableix l’apartat 7 de la introducció del Pla General de Comptabilitat (PGC) de 2007.

Aquestes despeses han de reflectir-se en l’estat de canvis del patrimoni net total, ja que formen part de les variacions del patrimoni net de l’exercici com a menors reserves, d’acord amb la Norma de Registre i Valoració 9a del PGC les despeses derivades inclouen les despeses d’emissió d’aquests instruments, com ara:

 • Impressió de memòries, butlletins i títols.
 • Honoraris de lletrats notaris i registradors.
 • Publicitat.
 • Comissions.
 • Altres despeses de col·locació.

Les despeses esmentades es poden deduir de l’impost de societats (IS) en l’exercici en què es produeixin. No obstant això, com no s’incorporen com a despeses en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici, s’ha d’efectuar un ajust negatiu a la base imposable de l’impost per la totalitat de les despeses de constitució.

S’ha de considerar que en la base imposable de la declaració de l’impost de societats s’incorpora l’import net de la quantia de les despeses derivades de la constitució de la societat.

També són deduïbles les quotes d’IVA suportades en la constitució d’una societat, s’inclou:

 • Les factures de notaria.
 • El registre Mercantil.
 • La gestoria i l’assessorament legal durant el període de constitució.

Les factures que suporten aquestes despeses, han d’estar emeses a nom de la societat que es constitueix, han d’incloure a més el seu Número d’Informació Fiscal (NIF).

Pròrrogues i ampliació d’ajudes d’autònoms

La prestació i cotitzacions tenen durada màxima de quatre mesos, dret fins a 30-09-2021 i amb pagament de cotitzacions que cobreix un 70% o 50% corresponent. La renúncia de prestació fa efecte al mes següent.

L’article 6, inclou ajudes d’un 70% mitjançant suspensió a partir de l’1 de juny i amb anterioritat, d’alta 30 dies previs a la resolució. No inclou una altra activitat, ni rendiments de societat per tancament societari, ni altres amb ajudes per paralització de flota. Tampoc al treball per compte d’altri, excepte als qui tinguin ingressos menors a 1,25 vegades SMI.

L’article 7, inclou prestacions per compte propi, afiliats menors a edat de jubilació, en alta en el RETA o RETM, amb pagament de cotitzacions, un o més treballadors i sense cessament períodes d’activitat, poden sol·licitar un 70% fins i tot, si s’han cobrat per compte d’altri fins al 31 de maig, o no.

L’article 8 cobreix prestacions d’un 50% amb activitat al 31 de maig, acreditant ingressos del segon i tercer trimestre de 2021, inferiors al primer trimestre de 2020. Continua abonant quotes, però la Mútua abona la cotització per contingència.

Els qui van treballar per menys 4 i màxim 7 mesos del 2018 i 2019, amb règim especial d’autònoms o treballadors de la Mar, amb ingressos nets sobre els 6.650 euros durant segon i tercer trimestre de 2021, sense alta o assimilada per compte d’altri per més de 60 dies en el segon i tercer trimestre d’enguany i vigents en quotes de SS, estan exonerats de cotitzar.

Llei de botigues online per al 2021

Els organismes d’hisenda dels països membres de la Unió Europea (UE) han vingut desenvolupant la nova Llei IVA Botigues en línia 2021 eCommerce UE (Vendes a Consumidors Finals), la qual està basada en les directives 2017/2455 i 2019/1995 i està programada per a entrar en vigència a partir d’1 de juliol de 2021 afectant directament les vendes a particulars i consumidors finals.

Els canvis tenen per finalitat que els països destinataris del consum final de les mercaderies puguin recaptar l’IVA, entre els principals canvis trobem:

 • S’inclou el concepte de Vendes a Distància Intracomunitària de Béns (VaDIB) en l’article 8.3 de la Llei IVA, que indica que es tributarà amb l’IVA del país del destinatari Consumidor Final de la mercaderia. Es podrà vendre amb l’IVA espanyol de manera opcional els primers 10.000 euros/any, després d’aquesta suma s’ha d’aplicar l’IVA del país destinatari.
 • L’IVA recaptat per vendes en altres països de la UE es reportaran a través del model tributari trimestral en l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) per mitjà d’un sistema de Finestreta Única One Stop Shop (OSS). Les sumes recaptades per concepte d’IVA de tercers països de la UE seran transferits als organismes d’Hisenda de cada país.
 • S’estableix un llindar únic i general de vendes totals per a tots els països membres de la UE, la suma de la qual és de 10.000 euros. Aquesta mesura elimina els llindars de venda a distància entre els països membres de la UE.

Pot un autònom retirar-se i continuar sent titular del seu negoci?

Una pregunta freqüent és si és possible la compatibilitat de funcions a la titularitat d’un negoci amb els ingressos per pensió de jubilació del RETA, és una interrogant que respon l’article 93.2 de l’Ordre de 24 de setembre de 1970, en la qual s’expressa que el gaudiment de pensió de vellesa és compatible amb el manteniment i acompliment de titularitat d’un negoci.

És una norma que ha tingut reformes però no modifiquen el dictat en l’article esmentat, per la qual cosa està en plena vigència que els treballadors per compte propi o Autònoms que gaudeixen de pensió de jubilació poden mantenir la titularitat del negoci.

La compatibilitat de les funcions inherents a la titularitat del negoci, es considera com el dret de gaudir pensió de jubilació amb activitats i funcions realitzades per un tercer per apoderament i que no es poden exigir al titular del negoci, ja que no constitueix un treball autèntic davant la Direcció General de la Seguretat Social i en el RETA.

La seguretat social considera a la titularitat del negoci o empresa, no implica que l’empresari desenvolupi una activitat de manera directa, sinó que només pot tenir relacions jurídiques amb tercers en el seu nom, que generin drets i obligacions relacionades amb els avanços i riscos del negoci.

L’atorgament de poders de part de l’Autònom jubilat genera un comandament perquè el gerent o representant mercantil que designi pugui administrar, dirigir, contractar i més i aquest només li dóna instruccions directes relacionades amb l’empresa.

Com obtenir un certificat digital d’empresa

Les sol·licituds del certificat digital de l’empresa, es van incrementar en la temporada d’Estat d’Alarma pel Covid-19, és més segur fer ús de les seus administratives electròniques, s’estalvia temps i diners i és recomanable descarregar còpia de seguretat d’aquest document.

La certificació de representant d’Administrador únic o solidari atorgat a les societats anònimes o limitades i administradors solidaris, que no són mancomunats, es realitza en la pàgina web de CERES quan es disposa de certificat de l’Administrador, DNI electrònic vàlid i comptes amb lector de DNIe amb clau d’accés. També, pot fer-se en Oficines de Registre.

El Certificat de representant per a persona jurídica de Societats Anònimes i limitades, col·lectives, comanditàries, cooperatives, associacions, societats civils, organismes públics, congregacions i institucions religioses, entitats estrangeres jurídiques, ajuntaments o diputacions i societats agràries, es realitza en la pàgina web de FNMT.

Es requereix de NIF, correu electrònic i clau i després, acreditar-se en l’Agència Estatal d’Administració Tributària o la Comissió Nacional del Mercat de Valors per a descarregar el certificat.

El certificat digital per a entitats sense personalitat jurídica s’atorga a comunitats de béns, herències i titularitat compartida i altres associacions i entitats no residents amb establiment permanent a Espanya, unió temporal empresarial, òrgans centrals d’administració i autonòmics, juntes veïnals i altres com, fons de capital.

Se sol·licita en la pàgina web de la FNMT amb NIF, correu electrònic, confirmació i clau. En rebre el codi s’acudeix a l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a acreditar la identitat i descarregar el certificat.

Quines opcions tinc per a crear una empresa?

Avui dia existeix una immensa varietat de possibilitats per a crear una empresa o negoci de manera autònoma, ja que la Llei 31 emesa l’any 2015 ofereix múltiples alternatives als emprenedors provinents de tot arreu d’Espanya, aquestes són algunes de les alternatives més viables en l’actualitat.

És important esmentar que les persones que no compten amb capital significatiu o no requereixen inversió per a començar amb el seu propi negoci tenen la possibilitat de declarar-se com a autònoms i detenir el cobrament de l’atur, d’altra banda si és necessari invertir per a començar amb una emprenedoria llavors és possible sol·licitar la recapitalització de l’atur.

En cas que les persones detinguin el cobrament de l’atur, tenen la possibilitat de tornar a esdevenir aquest pagament sempre que tanquin la seva empresa i negoci, la qual cosa els permet a les persones tornar a rebre ingressos de la manera anteriorment esmentada en cas que la seva emprenedoria no obtingui l’èxit esperat.

Per la seva part l’alternativa de declarar-se com a autònom i continuar cobrant els imports esdevinguts pel pagament solament està disponible per a les persones que rebin diners per prestacions contributives, així que aquesta opció no és viable per a les persones que reben diners de pensions de desocupació, subsidis per jubilació o ajuda familiar.

Al mateix temps les persones també tenen la possibilitat de rebre un percentatge dels pagaments per desocupació a través d’un ingrés únic, la qual cosa els permet començar les seves funcions com a treballador autònom, a més de tenir un cobrament pendent amb un mínim de tres mesos de mensualitat.

Modificació en la tributació de l’impost sobre successions

Durant el mes de maig del present any 2020, el Tribunal Suprem va decidir canviar algunes de les seves ordenances respecte als criteris presos en conte per a determinar els impostos relacionats al mobiliari domèstic, els quals són requerits per a dur a terme nombrosos processos i tràmits de l’impost sobre la successió.

Fins al moment, cada persona ha de calcular el percentatge respectiu segons el seu mobiliari domèstic per a poder cancel·lar l’impost sobre successió, anteriorment s’havia de calcular el 3% del valor total dels béns esdevinguts per herència, a menys que les persones consideressin que l’import excedia la seva capacitat i aconseguissin demostrar el valor real d’aquest factor.

No obstant això el mes de maig passat el Tribunal Suprem va decidir fixar aquest factor com un criteri interpretatiu, per la qual cosa el percentatge anteriorment esmentat no ha de ser determinat segons el total dels béns heretats per la persona, sinó que ha de ser calculat segons les herències que comptin amb els paràmetres establerts pel Tribunal Suprem.

Per aquest motiu al moment de determinar l’aixovar domèstic no s’aplica cap percentatge sobre els imports relacionats a diners, títol, actius immobiliaris i fins i tot societats mercantils, així com qualsevol altre bé o propietat que no es consideri d’ús personal o particular, sense que la persones hagi de demostrar-ho.

La nova legislació dictaminada pel Tribunal Suprem els dóna la possibilitat a les persones de sol·licitar la devolució els imports cancel·lats relacionats als paràmetres anteriorment esmentats tenint en compte el càlcul especificat en la legislació vigent.

Com afecta el Brexit a les empreses i als particulars de Girona

El Brexit afecta a tota empresa o autònom que tingui relacions comercials amb el Regne Unit, s’ha pactat un lapse transitori per a evitar que la ruptura tingui major impacte i permetre una nova relació econòmica entre Londres i la UE. És un període difícil fins a desembre de 2020 amb possible pròrroga, a decidir-se abans del primer de juliol pròxim.

Moltes persones tenen preguntes referent al brexit que afecta les empreses espanyoles i britàniques, encara que poden continuar negociant sense problemes durant el període de transició. Els particulars britànics que resideixen a Espanya, calculats en 330.000 persones que resideixen legalment al país, abans del 31 de desembre d’enguany tenen els seus drets de residència, treball i accés a la Seguretat Social.

Els ciutadans britànics estan protegits per acords internacionals i l’Acord de Retirada entre la UE i el Regne Unit, però en cas de no disposar de certificat de residència, han de fer la seva inscripció corresponent.

Per part seva, els europeus que resideixen al Regne Unit es registren en 3,2 milions. Els espanyols són 180.000 i han de sol·licitar el seu estatus d’assentats durant el període de transició. Si romandran en aquest país després de l’1 de gener del 2021, han de registrar-se abans del mes de juny de 2021.

Els qui porten cinc anys de residència continuada rebran l’estatus d’assentat o residència permanent i per a aquells amb menys de cinc anys, rebran estatus de preasentado o residència semipermanent. Hi ha 2,45 d’europeus que s’han registrat.

Els ciutadans de la CE que vulguin residenciar-se a Regne Unit aconseguiran les mateixes condicions en registrar-se com a residents abans del 21 de juny de 2021 i el govern britànic anunciarà els requisits a complir per a obtenir el registre com a resident, donat el seu interès a mantenir les relacions.

Descens en la venda i transferència de vehicles a Girona

Tots els cotxes van perdent part del seu valor des que surten del concessionari, ja que van reduint el seu valor amb la seva depreciació que depèn de molts factors. Influeix, també, el descens de la venda de vehicles a Girona i uns altres com els canvis de tendència en la mena de cotxes que s’estan adquirint, que ha produït una caiguda en la compra de cotxes dièsel, donat l’augment d’emissions de CO₂ i les regulacions.

En el cas de la depreciació de molts cotxes és una cosa inevitable que amb l’edat del vehicle usat s’incrementa. No obstant això, les revisions permanents per a evitar els seus desperfectes és una manera de mantenir d’alguna manera el seu valor i tingui més possibilitats de venda.

En qualsevol cas, el factor que més està provocant tant la depreciació com el descens en la venda i transferència de cotxes és el tipus de motor d’aquests. Si tenen motor a gasolina o a dièsel, ja que aquests últims abans eren més barats, però ara no apliquen donades a moltes restriccions ambientals i el seu valor i per tant les vendes en el mercat s’han reduït molt.

Els cotxes amb motor a gasolina permeten la seva adaptació per a funcionar amb combustibles amigables amb l’ambient i compleixen amb les noves regulacions, encara compten amb la possibilitat de comercialització en el mercat, encara que siguin de segona mà.

Però, igual no és menys cert que els nous models d’automòbils, influeixen en la depreciació dels vells cotxes i per tant, en el descens de la seva venda i transferència. Els cotxes amb models exclusius o de col·lecció augmenten el seu valor d’any en any, quan els seus amos els mantenen en perfectes condicions perquè al moment que realitzin la seva taxació, aconseguir millors preus en la seva venda.