La millor gestoria a Girona i Roses per a la teva declaració de la renda

T’has preguntat mai com fer la teva declaració de la renda de forma senzilla i ràpida? Avui us presentem la solució perfecta per a les vostres necessitats a Girona i Roses. Continua llegint per descobrir quina gestoria us facilitarà la vida.

Troba la gestoria perfecta a Girona i Roses

Trobar una gestoria a Girona i Roses adequada és fonamental perquè el procés de declaració de la renda sigui tan simple com sigui possible. La bona notícia és que en aquesta regió hi ha gestories de gran qualitat que t’ajudaran a complir les teves obligacions fiscals sense complicacions. Però què és el que has de cercar en una gestoria?

Experiència i professionalitat

L’experiència i la professionalitat són dos aspectes clau per escollir una gestoria. Això garanteix que la gestoria a Girona i Roses que triïs t’oferirà un servei complet i eficient perquè no t’hagis de preocupar per res.

Atenció personalitzada

Una bona gestoria es caracteritza per oferir atenció personalitzada als clients. Això vol dir que, en funció de les teves necessitats, rebràs un assessorament adequat i un tracte proper i amable.

Serveis adaptats a les teves necessitats

És important que la gestoria a Girona i Roses que triïs ofereixi una àmplia gamma de serveis perquè puguis trobar allò que necessites en un sol lloc.

La importància de la declaració de la renda

La declaració de la renda és un tràmit que tots hem de fer, però pot ser complicat si no comptem amb l’ajuda adequada. A Central de Gestió Canigó et poden simplificar aquest procés, ajudant-te a complir les obligacions fiscals i evitant possibles problemes amb l’administració.

Quan heu de presentar la declaració de la renda?

Normalment, la declaració de la renda es presenta entre els mesos d’abril i juny, però les dates exactes poden variar. Una bona gestoria us informarà sobre els terminis i us ajudarà a preparar i presentar la declaració en temps i forma.

Com fer pagaments a compte de l’impost de societats?

Al febrer, les empreses tenen l’opció d’escollir el mètode de pagament per a l’impost sobre societats el 2023.

Si la seva empresa va tenir ingressos per sota de sis milions d’euros el 2022, llavors poden presentar un model 036 i triar el mètode de càlcul per als pagaments a compte el 2023. Si no es comunica res, llavors s’aplicarà el mateix mètode utilitzat al any anterior.

Hi ha dos mètodes per triar: el sistema de quotes i el sistema de bases. El sistema de quotes requereix que es pagui un 18% de l’import de la quota a l’abril, l’octubre i el desembre, mentre que el sistema de bases requereix que s’apliqui un 17% sobre la base imposable acumulada de l’any en curs i se’n puguin deduir les retencions i pagaments a compte prèviament realitzats.

Si la seva empresa va tenir ingressos per sobre de sis milions d’euros el 2021, llavors el 2022 van haver d’utilitzar el sistema de bases de manera obligatòria. Tot i això, si a causa de la crisi econòmica la seva xifra de negocis va disminuir per sota d’aquest import el 2022, llevat que se sol·liciti el contrari, el 2023 s’aplicarà el sistema de quotes. Per tant, si volen continuar utilitzant el sistema de bases el 2023, ho han de comunicar a Hisenda a través del model 036 durant aquest mes de febrer.

Tramitacions d’escriptures i herències a Girona i Roses

Requerir un servei que ajudi a tramitar herències i escriptures a Girona és molt comú, el més difícil és trobar algú de confiança que ofereixi aquest servei. No obstant això, gràcies a Central de Gestions Canigó els millors experts en aquest tipus de tràmits, pot ser fàcil.

Central de Gestions Canigó té un personal qualificat per realitzar els procediments requerits en tràmit d’escriptures, així s’evita al màxim caure en estafes en contractar serveis de dubtosa procedència i que no comptin amb les certificacions necessàries.

Igualment quan es tracta de tramitar i dividir herències, Central de Gestions Canigó se’n pot fer càrrec. Un equip fiable d’experts i una empresa que compta amb 60 anys a l’ofici oferint els millors resultats.

Més problemes en tràmits d’escriptures i herències?

Aquest tipus de procediments tenen una dificultat mitjana o alta, principalment per tots els requisits que són necessaris i el temps que implica completar cadascun, per això es torna tediós i és millor contractar un equip professional.

Completar expedients: Aquest és potser un dels factors que més complica aquests tràmits, ja que cada document que cal necessita certificar-se i autenticar-se, per evitar la llarga espera que això implica es pot contractar a Central de Gestions Canigó.

Els limitats terminis de temps: Un altre problema força característic de tramitar escriptures i herències, són els terminis límits, això dificulta el fet de tenir tot un expedient o paperassa a punt per poder realitzar el tràmit.

Central de Gestions Canigó s’encarrega que cadascun d’aquests problemes es converteixi en una cosa senzilla, ja que és una empresa dedicada a això, amb professionals que en poc temps poden completar cada tràmit.

A més, ofereix altres serveis com assessoria laboral, gestió administrativa i gestió fiscal i comptable. A cada servei, la qualitat i el millor tracte estan garantits.

Pla de jubilació o pensió d’autònom?

Els treballadors autònoms obtenen una pensió mitjana de 794,19 euros mensuals, mentre que la pensió dels que provenen del règim general és de 1.337,71 euros cada mes, és precisament aquesta diferència el que porta molts autònoms a preocupar-se per la forma en que afrontaran les càrregues fiscals, socials i administratives.

La majoria aquests es plantegen la possibilitat d’adquirir un pla de jubilació, perquè l’única manera d’obtenir una pensió més gran al moment de la jubilació és aconseguint cotitzar una base més alta.

Com es fa la cotització d’un autònom?

Aquesta cotització és determinada prenent com a referència la base triada, això vol dir que, si s’aconsegueix augmentar la base de cotització, aleshores la pensió augmentarà, el següent exemple demostra això de millor manera:

-Si la base de cotització és d’uns 960,60 euros, però, es vol assolir una base de 1.500 per aconseguir una millora de la suma a futur, caldrà aplicar el tipus incrementat que va establir el govern aquest 2022, que és del 30, 60%, això vol dir que de 293,94 euros, es passarà a pagar 459 euros a la seguretat social.

Opcions per complementar la pensió pública

Aquest 2022 s’obriran dues opcions noves per completar la pensió pública, aquests són:

 1. Els plans privats, que són una de les formes més tradicionals, han de tenir un límit de 1.500 € de deducció de les bases de l’IRPF.
 2. D’altra banda, hi ha els plans col·lectius de pensions que funcionarà tant per a funcionaris com per a autònoms, el pla de deduccions de les bases de l’IRPF és de 8.500 €.

En qualsevol daquests casos cal tenir en compte la quantitat danys en què es realitzaran les aportacions.

Què és el model 036?

És el model que ha de presentar-se quan autònoms o un altre tipus d’empreses notifiquen l’alta, baixa o modificació de l’activitat econòmica que està duent a terme, entre els quals estan obligats a presentar el model 036 es poden esmentar:

 • Tots els professionals o qualsevol entitat que estigui per començar algun tipus d’activitat econòmica a Espanya.
 • Aquells que abonin rendes que estiguin subjectes a retenció.
 • Els professionals o empresaris que siguin destinataris d’alguns serveis que siguin prestats per professionals o empresaris que no estiguin establerts en el territori d’aplicació de l’IVA, respecte al qual són subjectes passius.
 • Professionals i empresaris que prestin serveis que no estiguin localitzats en el territori d’aplicació de l’IVA quan és el subjecte passiu el destinatari d’aquests serveis.
 • Els no residents que estiguin operant dins del territori, els hereus, comuners o socis d’entitats que tinguin obligacions tributàries i persones físiques, professionals o empresaris que no comptin amb NIF.

Com s’omple el model 036?

El model el constitueixen 8 pàgines que hauran d’omplir-se de la següent manera:

 • En la pàgina 1 han de col·locar-se totes les dades personals i la raó de presentació, és a dir, alta, baixa o modificació.
 • La segona fulla dependrà si s’és una persona física (pàgina 2A) o jurídica (pàgina 2B), en el cas de la pàgina 2C és per a establiments permanents.
 • En la tercera pàgina es col·loquen els representants si n’hi ha.
 • Seguit d’això, s’ha d’especificar l’activitat que es duu a terme.
 • En la pàgina 5 es presenta l’Impost del Valor Afegit, és a dir, s’especifiquen les obligacions derivades de l’activitat econòmica.
 • Finalment en la resta de les pàgines, 6 – 7 i 8 es col·locaran l’IRPF, les retencions i ingressos, entre altres dades.

Quines despeses puc deduir en l’impost de societats?

L’Impost de societats (IS) grava les rendes obtingudes per les societats i entitats jurídiques que tenen domicili fiscal a Espanya. Tota empresa o societat comercial, d’acord amb la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats, ha d’incloure en la declaració les operacions amb cobrament a terminis i els ingressos per dividends percebuts d’altres entitats.

La legislació contempla, a més, les despeses deduïbles derivades de l’activitat econòmica de cada empresa, la qual cosa permet minorar la seva càrrega fiscal. Les despeses deduïbles han d’estar prevists en la normativa comptable i vinculats a l’activitat econòmica de la societat mercantil. A més, no han d’estar exclosos en forma expressa per una norma fiscal.

Aquestes despeses han de justificar-se a través de comprovants com a factures, factures simplificades o rebuts, sempre que continguin totes les dades fiscals. A més, aquestes despeses han d’estar registrats en la comptabilitat de l’empresa. L’Agència Tributària estableix amb caràcter orientatiu diversos despeses que poden ser deduïbles, entre ells:

 • Incentius a la inversió.
 • Sous i salaris.
 • Seguretat Social a càrrec de l’empresa.
 • Formació professional.
 • Creació d’ocupació i per a treballadors amb discapacitat.
 • Assegurances de malaltia.
 • Altres despeses del personal.
 • Despeses financeres.
 • Consums d’explotació.
 • Arrendaments.
 • Serveis de professionals independents.
 • Reparacions i conservació.
 • Tributs fiscalment deduïbles.
 • Amortitzacions.
 • Provisions.
 • Incentius al patrocini: acords i convenis de col·laboració per a promocionar activitats d’interès general.
 • Activitats de mecenatge a activitats d’interès general.
 • Activitats de conservació i millora del medi ambient.
 • Inversió en edició de llibres, produccions cinematogràfiques i Béns d’Interès Cultural.

Campanya de la renda 2020

Aquest dimecres arrenca una campanya de la renda atípica degut a l’efecte de la pandèmia del COVID-19 en l’exercici 2020 que estarà activa fins a 30 de juny 2021.

 

L’efecte “ERTO”: Cal fer la declaració

Com a norma general, els contribuents estan obligats a presentar una declaració de l’IRPF quan els rendiments del treball superen els 22.000 euros. Però quan durant un any han cobrat de dos pagadors o més, aquest límit baixa fins als 14.000 euros (si s’han cobrat almenys 1.500 euros del segon pagador); això vol dir que molts contribuents que fins ara s’estalviaven el tràmit, hauran de presentar declaració.

 • Les prestacions paguen IRPF

A més, pot passar que la declaració surti a pagar, perquè, en general, el SEPE no aplica cap retenció als pagaments de prestacions. Això vol dir que, a la pràctica, els ERTO s’han cobrat “en brut”, i ara s’han de liquidar les corresponents retencions amb Hisenda, a través de l’IRPF.

 • Els errors del SEPE i l’esborrany

També s’ho hauran de mirar bé aquells que van cobrar de més del SEPE. Si els contribuents han pogut esmenar els errors i saldar comptes amb el SEPE durant l’any passat, l’esborrany de l’IRPF hauria d’estar bé, perquè la declaració del SEPE del model 190 haurà consignat les retribucions i retencions correctes. Però si encara no tenen reconeguda la quantitat que es va cobrar de més, molts especialistes recomanen declarar-ho tot igualment, i reclamar després a Hisenda.

L’Agència Tributària, això sí, diu que cada cop que s’entra a l’esborrany surten les dades actualitzades i per això recomana esperar que vagi avançant la campanya de la renda perquè potser ja s’hi inclou la notificació del SEPE amb la quantitat a retornar.

 • Rebaixa tram català

En el cas de Catalunya, la Generalitat va aprovar una rebaixa en el tram autonòmic de l’IRPF, que és més alt que el general, destinada a persones que hagin cobrat un ERTO o en situacions precàries.

 • Deduccions mares treballadores

Les mares treballadores amb fills menors de tres anys tenen dret a percebre una deducció de fins a 1.200 euros per fill, però en el cas d’haver estat en un ERTO de suspensió total, perden aquest dret mentre duri l’expedient. En canvi, aquesta exclusió no afecta quan l’ERTO és per reducció de jornada o a temps parcial.

 

Ajudes a autònoms tributen

També han d’estar al cas els autònoms que van rebre les ajudes per cessament de l’activitat. Els decrets que van posar en marxa les prestacions per cessament d’activitat no especificaven que estiguessin exemptes de tributar, i l’Agència Tributària les considera rendiments del treball, de manera que s’hauran d’incloure a la declaració . Les ajudes directes, com les que han donat les comunitats autònomes, es consideren rendiments d’activitats econòmiques i s’han de declarar com a tal.

Qui va estar en un ERTO, o bé els autònoms que van cessar l’activitat per conseqüència de la pandèmia, podia rescatar una part dels drets consolidats en plans de pensions, etc, durant sis mesos, des del 14 de març del 2020, sempre que fos per cobrir els salaris o ingressos que s’havien deixat de percebre. El sindicat de tècnics d’Hisenda,recorda que aquests reemborsaments estan considerats rendes del treball, i cal estar atent a l’esborrany d’Hisenda per assegurar-se que hi apareixen.

 L’ingrés mínim vital s’ha de declarar

Qui ha rebut l’Ingrés mínim vital està obligat a presentar la declaració de renda. Són més de 460 mil beneficiaris a tot l’Estat, però Hisenda recorda que és una renda exempta i en principi no hauria de sortir ni a cobrar ni a pagar. Si s’ha cobrat més de 11.200 euros, s’haurà de declarar la quantitat que superi aquesta xifra.

Fraccionar el pagament en sis cops

Davant la previsió que molts treballadors els hi sortirà la declaració “a pagar”, Hisenda permetrà als treballadors en ERTO que aquest pagament es pugui fer en sis cops, i no només en dos com fins ara.

Donatius

El govern espanyol va aprovar un increment de la desgravació pels donatius des del gener del 2020, fins al 80% dels primers 150 euros donats, i un 35% de la resta d’aportacions, que poden augmentar si la quantitat donada a la mateixa ONG no ha disminuït en tres anys.

L’IVA en serveis electrònics

D’acord amb l’Agència Tributària d’Espanya (AEAT) els serveis electrònics inclouen tots els serveis prestats des d’una xarxa electrònica o des d’internet, que per estar automatitzats requereixen d’una intervenció humana mínima, entre ells trobem:

 • Allotjament de llocs web i de pàgines web.
 • Manteniment de programes i d’equips a distància.
 • Subministrament de text, informació i imatges, així com l’accés de bases de dades.
 • Accés o descàrrega de música, periòdics i revistes en línia, pel·lícules, jocs (atzar o diners), llibres digitalitzats i altres publicacions electròniques.
 • Ensenyament a distància a través de mitjans automatitzats que depenguin d’internet per al seu funcionament i que requereixen mínima intervenció humana.

Aquest tipus de serveis està subjecte a l’IVA i hauran d’incloure’l de la següent forma:

 • Serveis electrònics prestats a Espanya siguin prestats per persones físiques o jurídiques
 • Serveis electrònics prestats a altres països de la Unió Europea (UE):
  • Empreses donades d’alta en el Registre d’Operadors Intracomunitaris (ROI) estan exemptes de l’IVA en operar sota el marc de l’IVA intracomunitari.
  • Empreses no donades d’alta en el ROI o particulars tenen opció a pagar IVA espanyol fins pels primers 10.000 euros de la base imposable de venda a particulars dels països de la UE diferents a Espanya. D’aquesta suma d’ara endavant han de cancel·lar l’IVA de cada país membre de la UE on es presti el servei
 • Serveis electrònics prestats a països no membres de la UE, s’inclou UK, els serveis electrònics prestats per empresaris o particulars no estan subjectes a IVA. No obstant això, s’ha de considerar la clàusula d’ús efectiu, ja que si el servei prestat a un tercer serà utilitzat específicament a Espanya ha d’anar amb IVA.

Conseqüències de la no presentació dels Comptes Anuals

En l’actualitat totes les empreses i negocis situats en el territori nacional espanyol han de presentar comptes anuals als organismes corresponents, ja que en cas contrari estaran subjectes a múltiples sancions.

Cal destacar que les empreses estan en l’obligació de mostrar els seus comptes anuals al Registre Mercantil, per a poder fer pública la situació financera i econòmica d’aquestes institucions, la qual cosa els dóna la possibilitat a les persones d’obtenir informació rellevant respecte a aquests aspectes, aquestes són algunes conseqüències de no facilitar aquesta informació.

Per la seva part la conseqüència més habitual per a les empreses que no presenten comptes al Registre Mercantil és el tancament registral de l’empresa, la qual cosa impedeix la seva inclusió en el registre Mercantil durant el temps estipulat per les autoritats pertinents, per la qual cosa no estarà autoritzada a dur a terme cap mena d’activitat comercial.

Al mateix temps les empreses que no declaren els seus comptes anuals al registre mercantil també poden enfrontar múltiples sancions o multes, les quals poden variar entre els 1200 euros i 300000 euros depenent dels ingressos anuals de la companyia i el tipus d’activitats al qual es dediqui.

És important esmentar que quan una empresa es veu implicada en aquesta mena de desacataments, en general corren el risc d’haver de cessar qualsevol tipus d’activitat, d’altra banda l’òrgan administratiu de l’empresa o negoci ha de fer-se responsable en cas que no es presentin els comptes anuals.

Modificació en la tributació de l’impost sobre successions

Durant el mes de maig del present any 2020, el Tribunal Suprem va decidir canviar algunes de les seves ordenances respecte als criteris presos en conte per a determinar els impostos relacionats al mobiliari domèstic, els quals són requerits per a dur a terme nombrosos processos i tràmits de l’impost sobre la successió.

Fins al moment, cada persona ha de calcular el percentatge respectiu segons el seu mobiliari domèstic per a poder cancel·lar l’impost sobre successió, anteriorment s’havia de calcular el 3% del valor total dels béns esdevinguts per herència, a menys que les persones consideressin que l’import excedia la seva capacitat i aconseguissin demostrar el valor real d’aquest factor.

No obstant això el mes de maig passat el Tribunal Suprem va decidir fixar aquest factor com un criteri interpretatiu, per la qual cosa el percentatge anteriorment esmentat no ha de ser determinat segons el total dels béns heretats per la persona, sinó que ha de ser calculat segons les herències que comptin amb els paràmetres establerts pel Tribunal Suprem.

Per aquest motiu al moment de determinar l’aixovar domèstic no s’aplica cap percentatge sobre els imports relacionats a diners, títol, actius immobiliaris i fins i tot societats mercantils, així com qualsevol altre bé o propietat que no es consideri d’ús personal o particular, sense que la persones hagi de demostrar-ho.

La nova legislació dictaminada pel Tribunal Suprem els dóna la possibilitat a les persones de sol·licitar la devolució els imports cancel·lats relacionats als paràmetres anteriorment esmentats tenint en compte el càlcul especificat en la legislació vigent.