Corredor d’assegurances a Girona i Roses

Les assegurances són avals en cas de qualsevol tipus de sinistres i els corredors d’assegurances són bàsicament els que s’encarreguen de gestionar tot allò relacionat amb aquests, és a dir, les assegurances.

Què és un corredor dassegurances?

Són els professionals que actuen com a mediadors entre el client i l’asseguradora oferint al primer, és a dir, al client, una assessoria completament imparcial sobre el tipus d’assegurança que necessita, en funció de les necessitats específiques.

De què s’encarrega un corredor d’assegurances?

Com s’ha comentat, els corredors d’assegurances s’encarreguen d’assessorar els interessats en assegurances, explicant les opcions disponibles i les més convenients per a cadascun dels clients, tot això sobre la base d’una anàlisi exhaustiva.

Els corredors d’assegurances estan obligats a presentar diverses opcions d’assegurances, d’asseguradores diferents, als clients i mai no poden estar parcialitzats per alguna d’aquestes.

Quan el client es decideix per l’assegurança adequada el treball del corredor d’assegurances no s’acaba, aquest ha de continuar assessorant el client que ha estat assegurat i oferir-li l’assistència que necessiti, especialment en cas que requereixi fer ús de la seva assegurança.

És igual un agent d’assegurances que un corredor d’assegurances?

No, els corredors d’assegurances bàsicament són independents, ja que el seu treball és oferir assegurances de diverses asseguradores i guanyar comissions per clients, mentre que els agents d’assegurances sí que formen part d’una asseguradora específica, per la qual cosa han de rendir compte a aquestes i en general estan ancorats a lempresa per mitjà dun contracte.

Per què contractar un corredor d’assegurances?

Perquè aquest realitzarà l’anàlisi i compilació d’informació de les millors assegurances per després presentar-lo al client, estalviant molt de temps i diners també.

Pot un autònom cobrar baixa laboral?

Aquesta pregunta la fan generalment els autònoms, la resposta és que en pagar les seves cotitzacions a la Seguretat Social, com els treballadors del règim general, tenen drets a les mateixes cobertures i prestacions per incapacitat temporal, per descomptat, han de tenir cobertes les contingències corresponents.

La cotització bàsica i obligatòria per als autònoms inclou només la quota de la Seguretat Social per contingències comunes. No obstant això, de manera voluntària es pot cotitzar per a obtenir la cobertura per contingències professionals d’accidents de treball i malalties professionals, a excepció d’Autònoms econòmicament dependents (TRADE) que estan obligats a pagar la quota de contingències professionals i accidents.

La baixa temporal d’autònom o La incapacitat temporal (IT) de l’autònom, implica el dret a percebre una prestació econòmica determinada pel període en què estigui incapacitat per a treballar a causa de malaltia comuna, malaltia professional o per un accident de treball.

Per a sol·licitar la baixa l’autònom ha de notificar a la seguretat social, seguint els paràmetres establerts, que pateix una malaltia comuna, una malaltia professional o ha sofert un accident laboral o comú. El període d’incapacitat iniciarà:

 • En cas de malaltia (comuna o professional) l’endemà a sol·licitar la baixa.
 • En cas d’accident (comú o laboral) des del quart dia de la baixa.

Per a percebre la prestació l’autònom ha de complir els següents requisits:

 • Malaltia comuna o accident no laboral:
  • Haver cotitzat 180 dies en els últims 5 anys (com a mínim) i no tenir quotes pendents de pagament.
  • Comptar amb una baixa mèdica per alteració de la salut que li impedeixi realitzar el seu exercici professional.
  • Notificar a la Seguretat Social sobre la baixa, així com la situació en què queda l’activitat o negoci.
  • Durant el període de baixa és necessari continuar cotitzant com a autònom.
  • En cas que la baixa persisteixi i li sigui requerit l’autònom ha de presentar cada sis mesos un comunicat de confirmació de la baixa, en cas de ser requerida i no es presenta es perdrà la prestació.
 • Malaltia professional o accident laboral
  • Haver cotitzat 30 dies (com a mínim) i no tenir quotes pendents de pagament.
  • Comptar amb baixa mèdica per accident laboral o per malaltia professional, d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 1995/1978, del 12 de maig.
  • Notificar a la Seguretat Social sobre la baixa, així com la situació en què queda l’activitat o negoci.
  • Durant el període de baixa és necessari continuar cotitzant com a autònom i abonant la quota d’accidents.
  • En cas que la baixa persisteixi i li sigui requerit l’autònom ha de presentar cada sis mesos un comunicat de confirmació de la baixa, en cas de ser requerida i no es presenta es perdrà la prestació.

Què és l’assegurança de malaltia i l’assegurança d’assistència sanitària?

És comú que es tendeixi a confondre tots dos tipus d’assegurança. No obstant això, es diferencien pel fet que l’assegurança de malaltia obliga a l’empresa asseguradora al pagament de determinades sumes per assistència mèdica i farmacèutica rebuda per l’assegurat i la seva càrrega.

En tant, l’assegurança d’assistència sanitària obliga l’assegurador a prestar als assegurats i la seva càrrega serveis d’atenció sanitària, bé sigui mitjançant una estructura pròpia o a través del pagament de les despeses causades en altres institucions de salut.

 • Assegurança de malaltia principals característiques:
  • Té l’objectiu de protegir l’assegurat de les possibles conseqüències econòmiques derivades de patologies i estats anormals de l’organisme. El risc assegurat són les diferents malalties i condicions de salut que s’inclouen en les cobertures.
  • En general inclouen un període de carència, durant el qual el segur no cobreix els riscos. Aquesta clàusula de període de carència ha de ser acceptada expressament per l’assegurat.
 • Segur d’assistència sanitària principals característiques:
  • El seu objectiu és assumir les despeses ocasionades per l’assistència sanitària, bé sigui que l’empresa asseguradora pagui directament al centre de salut o al metge que brinda el servei, o reemborsant a l’assegurat per les despeses en què hagi incorregut per al tractament mèdic o de salut.
  • En general aquestes cobertures no són del 100%, per la qual cosa els assegurats han de cobrir una petita part de la suma final de l’assistència rebuda en el centre de salut o consultori mèdic. Algunes pòlisses d’assegurança d’assistència sanitària inclouen deduïbles.

Quines cobertures ha d’incloure la meva assegurança de moto?

Més que una obligació legal, una assegurança de moto ha de considerar-se com una inversió necessària que permet les necessitats i possibles eventualitats que sorgeixin al moment de presentar-se un accident o sinistre. Pel que la pòlissa contractada ha d’incloure totes les cobertures necessàries i oferir una bona relació cost-benefici.

És comú escoltar la pregunta “Quines cobertures ha d’incloure la meva assegurança de moto?“, et comentem que entre les principals trobem:

 • Assistència en viatge: l’assistència en viatges permet un alt nivell de seguretat, ja que ofereix cobertura per a possibles avaries que es presentin, així com per a:
  • Serveis a persones: viatge i allotjament, transport sanitari, transport funerari i assistència sanitària a l’estranger.
  • Serveis a la moto: assistència en casos d’avaries mecàniques, remolc de la moto assegurada, substitució de pneumàtics i moto de substitució.
 • Assegurança d’accidents: permet comptar amb una indemnització en cas d’accidents que acusin la incapacitat o mort de l’assegurat; en la pòlissa es poden establir diferents tipus de cobertura:
  • Indemnització en diners (capital) en cas de defunció.
  • Indemnització en diners (capital) en cas d’incapacitat permanent i total a causa de l’accident.
  • Pensió diària en cas de presentar-se una incapacitat temporal a causa de l’accident.
  • Despeses d’assistència sanitària.
 • Altres cobertures:
  • Robatori: cobreix el robatori de peces o parts de la moto, reparació per danys causats per un robatori o el robatori de la moto.
  • Incendi: cobreix els danys en la moto produïts per un incendi.
  • Gestió de multes: cobreix despeses d’assessorament, tràmit en denúncies i recursos administratius en cas d’infraccions de trànsit.
  • Defensa jurídica: cobreix despeses per defensa jurídica en processos administratius i judicials.
  • Moto de substitució: garanteix una moto de substitució en cas d’accidents o sinistres en els quals el vehicle resulti seriosament afectat, així com en cas de robatori.

Com assegurarte de cobrar el teu lloguer?

Una de les preocupacions més habituals per a la majoria de propietaris en llogar qualsevol immoble és que els seus inquilins no paguin l’arrendament, ja que en múltiples ocasions aquest tipus de situacions ha generat múltiples inconvenients, la qual cosa impedeix que les persones puguin generar ingressos a través del lloguer de les seves propietats.

Per la seva part aquestes preocupacions han augmentat en els últims anys a causa de la situació econòmica que està vivint Espanya en l’actualitat, no obstant això existeixen múltiples maneres de cobrar l’arrendament de manera ràpida i efectiva i evitar qualsevol complicació relacionada, aquestes són algunes de les recomanacions a tenir en compte.

Entre les alternatives més viables per a la majoria de propietaris es troba assegurar l’immoble amb una companyia de defensa jurídica per una prima anual, ja que d’aquesta manera és possible rebre els pagaments de lloguer sense cap demora, d’altra banda aquest organisme ofereix als seus usuaris múltiples serveis summament útils incloent assessoria jurídica i segur d’impagaments.

D’aquesta manera les persones poden comptar amb la completa seguretat de rebre el pagament de renda mensualment en pagar un petit percentatge del valor del lloguer, a més les despeses relacionades als serveis de la companyia també poden ser desgravats amb el fisc, així que aquest tipus de serveis resulten summament accessibles.

Cal destacar que els serveis de l’una companyia de defensa jurídica no solament estan disponibles per als propietaris d’habitatges, ja que l’organisme anteriorment esmentat també està disponible per als amos de locals comercials i oficines, la qual cosa permet que puguin evitar qualsevol complicació relacionat a l’impagament de les seves rendes.

Necessitat estar ben assegurat amb equilibri

Les assegurances contra riscos gairebé sempre són una gran alternativa, especialment les assegurances de salut privats, quan se seleccionen companyies amb serveis per a l’accés a atenció mèdica o hospitalària de manera immediata. És important conèixer el producte que s’està adquirint quan es contracta una pòlissa d’assegurances de salut, atès que hi ha molts tipus de cobertura.

És important conèixer l’amplitud de la pòlissa, les patologies que cobreix, les seves limitacions, la xarxa mèdica que disposa o si no disposa, les seves exclusions i altres condicions que poden aplicar per al producte que s’adquireix per a l’atenció o cobertura de salut.

És igualment important seleccionar aquelles ofertes de servei d’assegurança que s’ajustin realment a les necessitats de cobertura i al pressupost de cada assegurat, cada producte i prima varia entorn dels beneficis que es preveuen brindar en cada contracte. Un altre factor que varia és la suma que cobreix la contractació de l’assegurança per a cada servei cobert per la pòlissa.

Totes les empreses d’assegurances tenen diferents sumes de cobertura per als seus diferents productes que depenen de la capacitat econòmica del futur assegurat o usuaris de la pòlissa i és per això, que faciliten diferents opcions per a adquirir assegurances amb diferents modalitats, que van des de les formes més clàssiques de cobertura, fins a altres innovadores que permeten que es consumeixin la pòlissa fins que s’esgoti la cobertura.

Altres formes permeten que els assegurats realitzin copagaments per a accedir a serveis preventius de salut com a consultes mèdiques i tractaments i també, per a unes certes operacions i hospitalitzacions programades.

Les persones interessades a adquirir una pòlissa d’assegurança deu sempre revisar tots els seus serveis i beneficis, com sí la pòlissa inclou una cobertura internacional, la qual cosa a vegades és una sobre cobertura que molts clients no necessiten i que incrementa el seu cost.